Licencja

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE EASYFIX 4

Niniejsza umowa zostaje zawarta pomiędzy Koelner Rawlplug IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 51-416 Wrocław, ul. Kwidzyńska 6 (Licencjodawcą),  a Użytkownikiem, zwanymi dalej łącznie „Stronami”, w dniu zaakceptowania niniejszej Umowy przez Użytkownika w momencie instalacji Oprogramowania.

I. Przedmiot Umowy

Poprzez niniejszą Umowę Licencjodawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Oprogramowania na polach eksploatacji wymienionych w IV pkt 2 Umowy, na warunkach i zasadach określonych w niniejszej Umowie.

II. Definicje

Ilekroć w Umowie użyte zostaną poniższe zwroty/sformułowania, będą one miały znaczenie przypisane im w niniejszym punkcie:

 1. „Brand Rawlplug” – jakakolwiek marka, logotyp, znak towarowy, oznaczenie oraz jakikolwiek utwór lub układ pojawiający się w Oprogramowaniu, wobec którego Licencjodawca posiada wszelkie Prawa Własności Intelektualnej, lub z którego może legalnie korzystać na innej dowolnej podstawie prawnej.
 2. „Informacje Poufne” – wszelkie informacje lub dane ujawnione lub uzyskane przez jedną ze Stron, które dotyczą działalności gospodarczej drugiej Strony, w tym w szczególności wszelkie informacje dotyczące działalności, procesów, planów, zamiarów, cenników, struktury cen, know-how, prac nad wynalazkami, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, klientów oraz wszelkich spraw biznesowych tej Strony.
 3. „Klucz Licencyjny” – kod generowany indywidualnie dla Użytkownika, który pomyślnie przejdzie Rejestrację umożliwiający dostęp do wszystkich funkcjonalności Oprogramowania. Klucz Licencyjny doręczany jest na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 4. „Licencjodawca” – Koelner Rawlplug IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 51-416 Wrocław, ul. Kwidzyńska 6, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy KRS pod numerem 0000378370.
 5. „Oprogramowanie” – udostępniany na Stronie oraz możliwy do pobrania ze Strony, program komputerowy EasyFix 4, którego główne funkcjonalności obejmują w szczególności kalkulator zużycia żywicy, obliczenia kotew w podłożu betonowym, obliczenia zamocowań barier zabezpieczających, dobór ilości łączników dla dachów płaskich, dobór łączników w podłożach murowych, optymalizację łączników do mocowania izolacji na fasadach, głębokie kotwienie prętów zbrojeniowych i inne dostępne funkcjonalności.
 6. „Prawa Własności Intelektualnej” – wszelkie patenty, prawa uzyskania patentu, prawa autorskie (w tym prawo do autorstwa) oraz prawa pokrewne, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prawa ochronne na wzory użytkowe, prawa związane ze znakami usługowymi, nazwami handlowymi oraz dotyczącą ich renomą, prawa dotyczące układu oraz prawo do pozywania za naśladownictwo oraz inne czyny nieuczciwej konkurencji, prawa do uzyskania patentu oraz inne prawa dotyczące wynalazku, prawa dotyczące danych oraz baz danych (w każdym wypadku bez względu na to czy zostały zarejestrowane czy nie), informacje o charakterze technicznym i handlowym, prawa do know-how oraz związane z Informacjami Poufnymi, a także inne prawa własności intelektualnej lub przemysłowej lub podobne bądź analogiczne prawa istniejące na podstawie obowiązującego prawa, bez względu na to czy podlegają rejestracji czy też nie, w tym wszelkie prawa związane ze złożonymi wnioskami o rejestrację lub ochronę rozwiązań lub utworów podlegających ochronie lub prawa do złożenia wniosków o rejestrację lub ochronę tychże rozwiązań lub utworów, prawa z pierwszeństwa (obecnego przyszłego lub warunkowego), a także wszelkie odnowienia ochrony prawa, przedłużenia ochrony lub jej ponownego nabycia i inne prawa związane z ochroną tychże praw.
 7. „Rawlplug ID” – system spójnego logowania (SSO) do niektórych usług i funkcjonalności udostępnianych za pomocą Internetu przez podmioty z Grupy Rawlplug, w tym Licencjodawcę, pozwalający osobom fizycznym posiadającym już zarejestrowane konto w Rawlplug ID bezpiecznie logować się do udostępnionych w tym celu usług  i funkcjonalności bez konieczności dodatkowej rejestracji.
 8. „Rejestracja” – proces polegający na utworzeniu przez osobę fizyczną indywidualnego konta poprzez Stronę, które może skutkować w jednoczesnej rejestracji tego konta w Rawlplug ID.
 9. „Strona” – strona internetowa, na której Licencjodawca udostępnia Oprogramowanie.
 10. „Użytkownik” – osoba fizyczna która korzysta z Oprogramowania.
 11. „Wejście Umowy w życie” – dzień, w którym Użytkownik wyraża zgodę na związanie się postanowieniami niniejszej Umowy, poprzez akceptację jej treści podczas instalacji Oprogramowania.

III. Oświadczenia Licencjodawcy

 1. Licencjodawca oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem Oprogramowania.
 2. Licencjodawca oświadcza, że przysługuje mu całokształt Praw Własności Intelektualnej do Oprogramowania, i że jest uprawniony do udzielenia Licencji i nie narusza to jakichkolwiek praw podmiotów trzecich.

IV.Licencja

 1. Licencjodawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Oprogramowania zarówno dla celów prywatnych, jak i związanych z działalnością gospodarczą Użytkownika.
 2. Licencja obejmuje tylko i wyłącznie pole eksploatacji polegające na korzystaniu z Oprogramowania w zakresie ograniczonym jego funkcjonalnościami wyłącznie w celu, o którym mowa w ust. 1.
 3. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do aktualizacji Oprogramowania oraz dowolnych i nieograniczonych zmian jego funkcjonalności w czasie trwania Umowy, w tym zmniejszania ich ilości lub ich ograniczania. W tym celu Użytkownik wyraża zgodę na automatyczne przesyłanie do Licencjodawcy przez Oprogramowanie informacji o jego aktualnej wersji poprzez system informatyczny Użytkownika.
 4. Licencja udzielana jest Użytkownikowi bezpłatnie, na czas nieokreślony.
 5. Udzielenie Użytkownikowi Licencji nie rodzi po stronie Licencjodawcy jakichkolwiek dalszych zobowiązań wobec Użytkownika, w szczególności nie zobowiązuje Licencjodawcy do instalacji, obsługi, serwisowania Oprogramowania i jego aktualizacji.

V. Klucz licencyjny

 1. Klucz Licencyjny doręczany jest na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji. Klucz Licencyjny umożliwia odblokowanie dostępu do wszystkich funkcjonalności Oprogramowania.
 2. Licencja na Oprogramowanie przed wprowadzeniem Klucza Licencyjnego swoim zakresem obejmuje ograniczone funkcjonalności Oprogramowania udostępnione Użytkownikowi przez Licencjodawcę według jego uznania.
 3. Po wprowadzeniu poprawnego i uzyskanego zgodnie z procedurą opisaną powyżej Klucza Licencyjnego do Oprogramowania licencja ulega rozszerzeniu do pełnego zakresu funkcjonalności Oprogramowania, z zastrzeżeniem IV pkt. 3.

VI. Znaki towarowe

 1. Licencjodawca oświadcza, że przysługuje mu całokształt Praw Własności Intelektualnej do Brandów Rawlplug, które pojawiają się w Oprogramowaniu.
 2. Na mocy niniejszej Umowy Użytkownik nie uzyskuje żadnych uprawnień odnoszących się do korzystania z i używania Brandów Rawlplug.

VII. Funkcjonalności Oprogramowania

 1. Oprogramowanie składa się z poszczególnych Modułów oraz Kategorii, według uznania Licencjodawcy w dowolnym czasie.
 2. Przed wprowadzeniem Klucza Licencyjnego, Użytkownik ma do dyspozycji jedynie niektóre elementy Oprogramowania, według wyboru Licencjodawcy.
 3. Użytkownik akceptuje fakt, że z uwagi na nieodpłatność udzielenia niniejszej licencji Licencjodawca ma prawo swobodnie kształtować treść Oprogramowania. Przez treść oprogramowania na potrzeby niniejszego akapitu Umowy należy rozumieć ogół funkcjonalności Oprogramowania, na które składają się poszczególne Moduły oraz Kategorie.
 4. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Licencjodawcy, związane z brakami w treści Oprogramowania.
 5. Licencjodawca może w dowolnym czasie zmieniać treść Oprogramowania, bez uprzedniego zawiadomienia Użytkownika poprzez dodawanie lub usuwanie Modułów i Kategorii.

VIII. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Oprogramowania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Użytkownik obowiązany jest korzystać z Oprogramowania tylko i wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Użytkownik w żadnym wypadku nie jest uprawniony do:
  • Tworzenia kopii Oprogramowania niezależnie od nośnika informacji, fizycznego bądź nie, na którym taka kopia miała by zostać wykonana;
  • Rozpowszechniania Oprogramowania, odpłatnie bądź nieodpłatnie;
  • Wprowadzania Oprogramowania do obrotu, odpłatnie bądź nieodpłatnie niezależnie w jakiej formie takie wprowadzenie do obrotu miałoby nastąpić;
  • Wprowadzania jakichkolwiek zmian czy modyfikacji do Oprogramowania;
  • Używania kodu źródłowego Oprogramowania lub jego części do tworzenia lub modyfikacji innych programów komputerowych;
  • Udzielenia licencji/sublicencji na korzystanie z Oprogramowania na rzecz osoby trzeciej, niezależnie od pola eksploatacji określonego w takiej umowie.
 4. Użytkownik zobowiązany jest na własnych koszt i ryzyko przedstawić wyniki pracy z Oprogramowaniem do zatwierdzenia przez eksperta posiadającego właściwe uprawnienia do sporządzania projektów budowlanych.
 5. Przed dokonaniem czynności, o których mowa w punkcie powyższym, Użytkownik zobowiązuje się do niekorzystania z wyników pracy z Oprogramowaniem w celu realizacji inwestycji budowlanych.
 6. Użytkownik akceptuje, że w zakresie użytkowania Oprogramowania jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie i posiadanie sprzętu komputerowego o parametrach pozwalających na poprawne działanie Oprogramowania. Licencjodawca nie jest odpowiedzialny za spełnianie przez Użytkownika wymagań sprzętowych i systemowych do poprawnej instalacji i pracy Oprogramowania.
 7. Użytkownik zobowiązuje się zapewnić, że niepowołane osoby trzecie nie będą miały dostępu do Oprogramowania w ramach systemu Użytkownika.
 8. W razie zajścia naruszenia postanowień VIII pkt. 3 przez osobę trzecią, lub jakąkolwiek inną, za którą Użytkownik ponosi odpowiedzialność, zobowiązany jest on niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Licencjodawcę na piśmie lub drogą mailową na adres info@rawlplug.com.
 9. Użytkownik odpowiada na zasadach ogólnych wobec Licencjodawcy za złamanie postanowień Umowy.
 10. Użytkownik w razie stwierdzenia wady oprogramowania, zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Licencjodawcę. Za wadę w rozumieniu niniejszego postanowienia uważać należy każde ograniczenie lub brak działania funkcjonalności Oprogramowania, opisanych w VII niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem IV pkt 3.

IX. Rękojmia

 1. Strony, mając na uwadze nieodpłatność udzielenia licencji na Oprogramowanie niniejszym zgodnie wyłączają wszelkie uprawnienia Użytkownika związane z rękojmią za wady Oprogramowania. W razie stwierdzenia wad, Licencjodawca zobowiązuje się jedynie do podjęcia działań, mających na celu jak najszybsze przywrócenie funkcjonalności Oprogramowania.
 2. Postanowienie powyższe nie ma zastosowania do wad podstępnie zatajonych przez Licencjodawcę.

X. Wyłączenie odpowiedzialności Licencjodawcy

 1. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, kompletność i zasadność danych wprowadzonych przez Użytkownika do Oprogramowania.
 2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za realizację obowiązku określonego w VIII pkt 4 Umowy.
 3. Z uwagi fakt, że Oprogramowanie udostępniane jest nieodpłatnie ma ono jedynie charakter pomocniczy, a wyniki pracy z Oprogramowaniem nie stanowią projektu budowlanego. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z zastosowania wyników pracy z programem do realizacji konkretnych inwestycji budowlanych. Postanowienia niniejszego punktu nie naruszają obowiązku Użytkownika, o którym mowa w VIII pkt 4 Umowy.
 4. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Licencjodawcę z odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia osób trzecich związane ze szkodami powstałymi na skutek korzystania z Oprogramowania.
 5. Postanowienia niniejszego akapitu nie mają zastosowania do szkody powstałej z winy umyślnej Licencjodawcy.

XI. Poufność

Strony zobowiązują się zachować poufność Informacji Poufnych, niezależnie od formy ich udostępnienia. Żadna ze Stron nie ujawni, nie sprzeda ani nie użyje Informacji Poufnych w relacjach z osobami trzecimi bez wyraźnej zgody drugiej Strony udzielonej w formie pisemnej („Zachowanie Poufności”).

XII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Umowa zawarta została na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem jej akceptacji przez Użytkownika.
 2. Licencjodawca oraz Użytkownik uprawniony jest do wypowiedzenia niniejszej Umowy z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia złożonego drogą elektroniczną.
 3. W razie naruszenia przez Użytkownika postanowień Umowy Licencjodawca uprawniony jest to rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Umowy, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przed uruchomieniem Oprogramowania.
 5. Dla sporów, które mogą ewentualnie wyniknąć z wykonywania niniejszej Umowy sądem właściwym miejscowo jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Licencjodawcy.
Idź na górę
Download Win Download macOS
caret-down close facebook-letter facebook-square hamburger-2 hamburger home-orange home ico-loading icon-comment icon-search icon-watch instagram-square linkedin-square pause play twitter-square youtube