Regulamin Strony

REGULAMIN „EASYFIX”

 

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania ze strony dostępnej pod adresem http://easyfix.rawlplug.com/
 2. W Regulaminie znajdują się informacje na temat zasad korzystania ze Strony, polityki prywatności, rodzaju, zakresu i warunków świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym licencji Oprogramowania.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionej treści Regulaminu na Stronie.
 1. Korzystanie ze Strony oznacza zgodę na związanie się Regulaminem.

 

II. Definicje

Ilekroć poniższe pojęcia zostaną w niniejszym Regulaminie użyte, będą one mieć znaczenie ustalone poniżej:

 

Strona strona internetowa dostępna pod adresem http://easyfix.rawlplug.com/

 

Usługodawca Koelner Rawlplug IP spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy pod numerem 0000378370.

 

Korzystający osoba odwiedzająca Stronę bez względu na rodzaj oprogramowania pozwalającego na wyświetlanie zawartości Strony.

 

Użytkownik Korzystający, który  pobrał Oprogramowanie, lub też przeszedł pomyślnie Rejestrację.

 

Oprogramowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udostępniany na Stronie oraz możliwy do pobrania ze Strony,  program komputerowy EasyFix, którego główne funkcjonalności obejmują: kalkulator zużycia żywicy, obliczenia kotew w podłożu betonowym, mocowanie dystansowe, filtrowanie wyników, obliczenia minimalnej grubości płyty, optymalizację doboru kotew, obliczenia zamocowań barier zabezpieczających, dobór ilości łączników dla dachów płaskich, dobór łączników w podłożach murowych, optymalizację łączników do mocowania izolacji na fasadach, głębokie kotwienie prętów zbrojeniowych i inne opisane szczegółowo w licencji Oprogramowania, z zastrzeżeniem postanowień III pkt 5 Regulaminu. Postanowienia odnośnie licencji na korzystanie z Oprogramowania znajdują się w IV Regulaminu.

 

Klucz Licencyjny kod generowany indywidualnie dla Użytkownika, który pomyślnie przejdzie Rejestrację umożliwiający dostęp do wszystkich funkcjonalności Oprogramowania. Klucz Licencyjny doręczany jest na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

 

Usługa

 

umożliwienie przez Usługodawcę rejestracji konta Rawlplug ID przez Korzystającego i logowania do tego konta oraz pobierania Oprogramowania lub Klucza Licencyjnego.

 

Rawlplug ID

 

system spójnego logowania (SSO)  do usług i funkcjonalności Rawlplug dostępnych za pomocą Internetu pozwalający użytkownikom posiadającym zarejestrowane konto Rawlplug ID na bezpieczne logowanie się do udostępnionych w tym celu usług Rawlplug, w tym Oprogramowania EasyFix.

 

Rejestracja

 

Proces polegający na utworzeniu przez Korzystającego indywidualnego konta Rawlplug ID.

 

 

III. Postanowienia ogólne

 1. Korzystający może pobierać za pośrednictwem Strony Oprogramowanie oraz materiały szkoleniowe, dotyczące korzystania z Oprogramowania.
 2. Korzystający podlega zasadom obowiązującej Polityki Prywatności i Bezpieczeństwa
 3. Korzystający ma możliwość dobrowolnej Rejestracji.
 4. Po Rejestracji, Klucz Licencyjny doręczany jest na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji. Klucz Licencyjny umożliwia dostęp do wszystkich funkcjonalności Oprogramowania.
 5. Przed wprowadzeniem Klucza Licencyjnego do Oprogramowania, Użytkownik ma możliwość korzystania wyłącznie z następujących funkcjonalności Oprogramowania: kalkulator zużycia żywicy, obliczenia kotew w podłożu betonowym.
 6. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną („Umowa o świadczenie Usługi”) dochodzi bądź z chwilą pobrania Oprogramowania, bądź z chwilą Rejestracji, zależnie od tego, które nastąpiło wcześniej.
 7. Podczas Rejestracji konta Rawlplug ID użytkownika Korzystający zobowiązany jest podać następujące informacje, których podanie jest niezbędne do świadczenia Usługi:
  • Dane osobowe: imię i nazwisko, email i telefon, firmę, zawód, język, adres oraz kraj Korzystającego;
  • Hasło niezbędne do logowania się na swoje konto Rawlplug ID.
 8. Dostęp do Strony i korzystanie z Usługi wymaga dostępu do Internetu oraz posiadania na komputerze lub innym urządzeniu przeglądarki internetowej lub innego programu lub aplikacji umożliwiającej przeglądanie zawartości Internetu.
 9. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w trakcie świadczenia Usługi spowodowane:
  • nieprawidłowym funkcjonowanie przeglądarki internetowej Korzystającego;
  • nieprawidłowym funkcjonowaniem łącza internetowego;
  • niepożądanym działaniem osób trzecich;
  • przyczynami niezależnymi od Usługodawcy.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi w przypadku:
  • podania przez Korzystającego nieprawdziwych danych;
  • naruszenia przez Korzystającego któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu;
  • korzystania z Usługi w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Licencja Oprogramowania

 1. Korzystanie z Oprogramowania następuje w zakresie i na zasadach określonych w licencji Oprogramowania. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Oprogramowania tylko w sposób zgodny z licencją Oprogramowania.
 2. Korzystający ma obowiązek zapoznać się z licencją Oprogramowania przed rozpoczęciem korzystania z Oprogramowania.
 3. Podczas procesu instalacji Oprogramowania, Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować treść licencji Oprogramowania.
 4. Informacja o licencji znajduje się w zakładce „Informacje” w Oprogramowaniu, a także pod następującym adresem https://easyfix.rawlplug.com/pl/licencja/.
 5. Z uwagi na fakt, że Oprogramowanie udostępniane jest nieodpłatnie, Usługodawca nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę jaką Korzystający lub Użytkownik poniósł w związku z używaniem Oprogramowania lub korzystaniem ze Strony.

V. Dane osobowe

Ochrona danych osobowych przekazanych Usługodawcy w Zapytaniu odbywa się na zasadach określony w Polityce Prywatności i Bezpieczeństwa Strony.

VI. Znaki towarowe

Usługodawca posiada wszelkie prawa do znaków towarowych znajdujących się na Stronie. Korzystający oraz Użytkownik bez pisemnej zgody Usługodawcy nie może posługiwać się znakami towarowymi Usługodawcy w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem sytuacji, gdy posługiwanie się znakami towarowymi jest immanentnie związane z korzystaniem przez Korzystającego lub Użytkownika z towarów lub usług oferowanych przez Usługodawcę.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Reklamacje powinny być składane w terminie 7 dni od zaistnienia problemu – w formie elektronicznej na adres email: technical.helpdesk@rawlplug.com lub listownie na adres Usługodawcy.
 2. Wszelkie indywidualne i dodatkowe ustalenia Usługodawcy z Korzystającym wymagają formy pisemnej lub muszą zostać potwierdzone drogą elektroniczną pod rygorem nieważności.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko Korzystającego, oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. Dotyczy to między innymi daty oraz rodzaju wystąpienia nieprawidłowości.
 4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie do 14 dni od momentu złożenia reklamacji.
 5. Spory pomiędzy konsumentami a Usługodawcą nie podlegają pozasądowemu rozwiązywaniu sporów z konsumentami.

 

Idź na górę
Download Win Download macOS